لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پرونده گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار همدان بسته شد

پرونده گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار همدان بسته شد