لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پتروشیمی بندر امام داخلی سازی بیش از ۶۰۰ قطعه صنعتی فاقد نقشه را تدوین کرد

پتروشیمی بندر امام داخلی سازی بیش از ۶۰۰ قطعه صنعتی فاقد نقشه را تدوین کرد

اهواز – ایرنا – پتروشیمی بندرامام نقشه ساخت بیش از ۶۰۰ قطعه صنعتی که فاقد نقشه بودند را برای داخلی سازی تهیه و تدوین کرد.