لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که با اجرای پروژه‌های تقویت فشار گاز پل‌کله، دوراهان و نورآباد، پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود.