لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وصول مطالبات معوق ایران نشانه موفقیت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی است

وصول مطالبات معوق ایران نشانه موفقیت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با توسعه روابط با کشورهای همسایه به‌خوبی توانست دیپلماسی فعالی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد، گفت: وصول مطالبات مسدودشده ایران در دیگر کشورها نشانه موفقیت دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.