لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

وزارت نفت را تفکری همانند شهید نصیری اداره می‌کند

وزارت نفت را تفکری همانند شهید نصیری اداره می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کارهای بزرگی که در این مدت در صنعت نفت و پتروشیمی انجام شده و ریل‌گذاری‌های صحیحی شده که همان دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایی است که حاج شعبان نصیری بیان می‌کرد.