لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

هم‌افزایی امکانات مخابراتی و افزایش پایداری ارتباطات در صنعت گاز

هم‌افزایی امکانات مخابراتی و افزایش پایداری ارتباطات در صنعت گاز

مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران بر هم‌افزایی امکانات مخابراتی و افزایش پایداری ارتباطات تأکید کرد.