لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

 نگهداشت نیروی انسانی متخصص به دلگرمی نیاز دارد

 نگهداشت نیروی انسانی متخصص به دلگرمی نیاز دارد

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اینکه نگهداشت نیروی انسانی متخصص به دلگرمی نیاز دارد، گفت: اعتقاد دارم در قالب یک نظام پایشی، آموزشی و انگیزشی پژوهشگاه صنعت نفت می‌تواند نیروهای نخبه بیشتری داشته باشد.