لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

نقش کاهش بارندگی‌ها در بی‌آبی خوزستان

نقش کاهش بارندگی‌ها در بی‌آبی خوزستان

بخشی از وضعیت بی‌آبی اکنون خوزستان به کاهش بارندگی‌ها در سال آبی جاری برمی‌گردد.