لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

میزان تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور افزایش می‌یابد

میزان تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور افزایش می‌یابد

تهران – ایرنا – موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی کشور برای این هفته و هفته منتهی به ۶ خردادماه پیش‌بینی کرد که بر این اساس هفته آینده میزان تبخیر در برخی حوضه‌های بیشتر خواهد بود.