لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور چقدر است؟

میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور چقدر است؟

تهران- ایرنا- براساس گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در برخی حوضه‌ها با کاهش و در برخی حوضه‌ها با افزایش تبخیر روبرو خواهد بود.