لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

موفقیت دولت سیزدهم در مدیریت ناترازی گاز زمستان ۱۴۰۰

موفقیت دولت سیزدهم در مدیریت ناترازی گاز زمستان ۱۴۰۰

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره عملکرد وزارت نفت در مدیریت کمبود گاز در زمستان ۱۴۰۰ گفت: مدیریت مصرف گاز بخش خانگی، صنعت و نیروگاه‌ها کار سختی بود که انجام گرفت و یکی از موفق‌ترین اقدامات دولت سیزدهم به عملکرد وزارت نفت باز می‌گردد.