لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مشکلی در تامین برق وجود ندارد

مشکلی در تامین برق وجود ندارد

تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: اکنون و با توجه به شرایط هوا هیچ مشکلی در تامین برق وجود ندارد.