لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مسکو برای دریافت روبل در ازای فروش گاز مصمم است

مسکو برای دریافت روبل در ازای فروش گاز مصمم است

شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد که طرح کرملین برای دریافت روبل در قبال فروش گاز طبیعی به مشتریان اروپایی طبق برنامه پیش خواهد رفت.