لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منصوب شد

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور حکمی محمد صادقی را به عنوان مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش منصوب کرد.