لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

مخازن سدهای تامین‌کننده آب قم

مخازن سدهای تامین‌کننده آب قم

قم ـ ایرنا ـ بر اساس آخرین پایش صورت گرفته حجم مخزن سد کوچری، ۹۷.۹۰۶ میلیون متر مکعب می‌باشد، در حالی که حجم مخزن این سد در مدت مشابه سال قبل، ۱۴۶.۶۳۲ میلیون متر مکعب بوده ‌است.