لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

فجر انرژی برای تأمین کسری برق خوزستان در فصل گرم آماده است

فجر انرژی برای تأمین کسری برق خوزستان در فصل گرم آماده است

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس از افزایش تولید برق این مجتمع نسبت به ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت: این شرکت برای تأمین کسری برق استان خوزستان در فصل گرم آماده شده است.