لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

طرح مدیریت خوردگی در صنعت گاز پیاده‌سازی شد

طرح مدیریت خوردگی در صنعت گاز پیاده‌سازی شد

رئیس پردیس و توسعه انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت گفت: طرح مدیریت خوردگی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت در شرکت ملی گاز ایران پیاده‌سازی و اجرا شد.