لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ضرورت روزآمدکردن نظام‌نامه باشگاه بهینه‌کاوی صنعت پالایش گاز

ضرورت روزآمدکردن نظام‌نامه باشگاه بهینه‌کاوی صنعت پالایش گاز

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران بر ضرورت استقرار و روزآمدکردن نظام‌نامه باشگاه بهینه‌کاوی صنعت پالایش گاز تأکید کرد.