لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ضرورت برون‌سپاری برای کاهش هزینه‌ها در صنعت انتقال گاز

ضرورت برون‌سپاری برای کاهش هزینه‌ها در صنعت انتقال گاز

سرپرست شرکت انتقال گاز ایران بر ضرورت برون‌سپاری در این مجموعه برای کاهش هزینه‌ها تأکید کرد.