لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سامانه پایش آنلاین پارامترهای محیط زیستی پالایشگاه تهران به بهره‌برداری رسید

سامانه پایش آنلاین پارامترهای محیط زیستی پالایشگاه تهران به بهره‌برداری رسید

پروژه استقرار سامانه پایش آنلاین پارامترهای محیط زیستی گاز خروجی دودکش کوره‌های منطقه جنوبی پالایشگاه تهران به بهره‌برداری رسید.