لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

درخواست ترکمنستان برای افزایش سوآپ گاز به آذربایجان و کشورهای همسایه

درخواست ترکمنستان برای افزایش سوآپ گاز به آذربایجان و کشورهای همسایه

وزیر نفت گفت: در دیدار با معاون رئیس کابینه در امور نفت و گاز ترکمنستان‌، طرف مقابل از ما درخواست افزایش سوآپ گاز به آذربایجان و دیگر کشورهای همسایه را خواستار شد که ما آمادگی خود را به ایشان اعلام کردیم.