لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

خاموشی حتی یک چراغ، کمک به حفظ محیط زیست است

خاموشی حتی یک چراغ، کمک به حفظ محیط زیست است

تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: با خاموشی حتی یک چراغ در کمک به وضعیت زیست محیطی مشارکت کنیم.