لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تکذیب شایعه گرانی بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران

تکذیب شایعه گرانی بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران

وزیر نفت با بیان اینکه بحث افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست، گفت: شایعه جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران را نیز تکذیب می‌کنم.