لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تولید نفت اوپک در ماه فوریه کاهش یافت

تولید نفت اوپک در ماه فوریه کاهش یافت

بررسی رویترز نشان داد که عرضه نفت اوپک در پی کاهش تولید داوطلبانه عربستان کاهش یافته است.