لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توضیح وزارت نفت درباره توسعه میدان مشترک هنگام

توضیح وزارت نفت درباره توسعه میدان مشترک هنگام

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ابهام‌های ایجاد شده درباره توسعه میدان مشترک هنگام را تبیین و اعلام کرد: توافق نهایی برای توسعه میدان مشترک هنگام و تعیین سهم هر یک از طرف‌ها منوط به تشکیل کارگروه‌های فنی مشترک دو کشور و بررسی‌های کارشناسی درباره ابعاد فنی، حقوقی و قراردادی است.