لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توجه به وضعیت بومی هر منطقه در مدیریت صحیح سیلاب حائز اهمیت است

توجه به وضعیت بومی هر منطقه در مدیریت صحیح سیلاب حائز اهمیت است

تهران – ایرنا – کارشناس پژوهشی گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب گفت: کارآمدسازی امدادرسانی و امدادپذیری مدیریت بحران سیل باید متناسب با وضعیت بومی هر منطقه باشد.