لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تا پایان دولت سیزدهم شهری با تنش آبی در کشور نخواهیم داشت

تا پایان دولت سیزدهم شهری با تنش آبی در کشور نخواهیم داشت

بندرعباس- ایرنا- معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به برنامه های دولت برای توسعه آبرسانی در سراسر کشور، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان دولت سیزدهم شهر دارای تنش آبی در کشور نخواهیم داشت.