لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تابستان سخت بازار نفت/ بازگشت نفت ایران گره‌گشاست

تابستان سخت بازار نفت/ بازگشت نفت ایران گره‌گشاست

از مسائل اساسی بازار کنونی نفت، تأمین تقاضا در فصل تابستان در شرایط پایین بودن سطح ذخیره‌ نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی است، سطح ذخیره‌سازی نفت در شرایط حاضر به کمترین مقدار خود طی چند سال تنزل کرده و این مشکل برای ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی به‌مراتب دشوارتر از نفت‌ است.