لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بنزین روی آتش شایعه

بنزین روی آتش شایعه

در ۸ ماه گذشته بیش از ۱۵ شایعه درباره افزایش قیمت و میزان سهمیه سوخت مطرح شد که همه آنها تکذیب شده است.