لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌های خشکسالی در حوضه رود کرخه

برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌های خشکسالی در حوضه رود کرخه

تهران- ایرنا- درجلسه دوم ستاد مدیریت تنش آبی استان خوزستان برنامه ریزی برای به حداقل رساندن آسیب خشکسالی در حوضه رودخانه کرخه مورد تاکید قرار گرفت.