لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام راهی برای مهار غول نقدینگی

اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام راهی برای مهار غول نقدینگی

«اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی نفت خام»؛ این نام طرح تازه وزارت نفت است که از سوی شرکت ملی نفت پیشنهاد شده است؛ طرحی که بنا به گفته مدیرعامل این شرکت قرار است بخشی از تأمین مالی پروژه‌های نفتی را از مسیر فروش این اوراق در بورس انرژی انجام دهد.