لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آیین تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

آیین تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

آیین تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با حضور معاونان امور مهندسی و پژوهش و فناوری، پتروشیمی، نظارت بر منابع هیدروکربوری و منابع انسانی وزیر نفت برگزار شد.