لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آیین‌نامه اداره پژوهشگاه صنعت نفت تدوین می‌شود

آیین‌نامه اداره پژوهشگاه صنعت نفت تدوین می‌شود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از اداره پژوهشگاه صنعت نفت مطابق آیین‌نامه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.