لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آماده‌سازی ایستگاه اندازه‌گیری گاز وارداتی از ترکمنستان به ایران

آماده‌سازی ایستگاه اندازه‌گیری گاز وارداتی از ترکمنستان به ایران

سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از آماده‌سازی ایستگاه اندازه‌گیری گاز وارداتی ترکمنستان در تأسیسات تقویت فشار گاز قلعه‌جیق خبر داد.