لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آزاد سازی پول‌های مسدود شده بازرگانان ایرانی در ترکمنستان با پیگیری‌های وزیر نفت

آزاد سازی پول‌های مسدود شده بازرگانان ایرانی در ترکمنستان با پیگیری‌های وزیر نفت

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: بخش عمده پول‌های بازرگانان ایرانی که در دولت گذشته به‌دلیل قطع صادرات گاز ترکمنستان مسدود شده بود با پیگیری‌های مستمر وزیر نفت آزاد شد.