لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آب زیرزمینی، مرئی شدن نامرئی

آب زیرزمینی، مرئی شدن نامرئی

تهران – ایرنا – بخش آب سازمان ملل برای شعار روز جهانی آب در سال ۲۰۲۲ را « آب زیرزمینی، مرئی شدن نامرئی» تعیین کرده است.