خدمات و محصولات

لوله های پی وی سی جهت عبور کابلهای الکتریکی : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 1/5*20، 1/5*25، 1/5*32، 1/5*40 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله های ناودانی - هواکشی : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 1/8*50، 1/8*63، 1/8*75، 1/8*90، 2/2*110، 2/5*125 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله های تحت فشار چسبی : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 4/3*90، 6/7*90، 4/2*110، 5/3*110، 6*125 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله های فاضلابی چسبی : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 3*40، 3*50، 3*63، 3*75، 3*90، 3/2*110، 3/2*125، 3/2*160، 4*160، 4*200، 4/9*200، 4/9*250، 6/2*250، 6/2*315، 7/7*315 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

کپ - مسدود کننده : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 90، 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

کلاهک سه کاره : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 90، 110، 125 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سیفون پایه دار : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 90، 110، 125/110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

درپوش : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 90، 110، 125 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی خم دریچه بازدید 87/5 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

کوپلینگ : نام محصول
: نام تجاری
کوپلینگ ترمز دار سایز: 63، 90، 110، 125
کوپلینگ بدون ترمز سایز: 125
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

رابط دریچه بازدید : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

تبدیل غیر هم مرکز : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 90/63، 110/63، 110/90، 125/110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی دریچه بازدید 90 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 110، 110/90 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی سه سر کوپله 45 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی تبدیل 90 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 90/63، 110/63 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی خم 87/5 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی 90 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 90، 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی 45 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 90، 110، 125 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

سه راهی تبدیل 45 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 90/63، 110/63، 110/90، 125/110، 160/110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

زانو دو سر کوپله 45 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

زانو خم 87/5 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 110 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

زانو 45 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 90، 110، 125، 160 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

زانو 90 درجه : نام محصول
: نام تجاری
سایز: 63، 90، 110، 125، 160 مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولعضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر