پلیمر یاس گلپایگان


نام مدیر:
محمود زین العابدینی
email@example.com
08646373285
08646373284 (Fax)
info@polyyas.com
www.polyyas.com
286
← صفحه پروفایل

خدمات و محصولات

لوله های پی وی سی جهت عبور کابلهای الکتریکی

نام تجاری:

سایز: 1/5*20، 1/5*25، 1/5*32، 1/5*40


مشاهده جزئیات کامل

لوله های ناودانی - هواکشی

نام تجاری:

سایز: 1/8*50، 1/8*63، 1/8*75، 1/8*90، 2/2*110، 2/5*125


مشاهده جزئیات کامل

لوله های تحت فشار چسبی

نام تجاری:

سایز: 4/3*90، 6/7*90، 4/2*110، 5/3*110، 6*125


مشاهده جزئیات کامل

لوله های فاضلابی چسبی

نام تجاری:

سایز: 3*40، 3*50، 3*63، 3*75، 3*90، 3/2*110، 3/2*125، 3/2*160، 4*160، 4*200، 4/9*200، 4/9*250، 6/2*250، 6/2*315، 7/7*315


مشاهده جزئیات کامل

کپ - مسدود کننده

نام تجاری:

سایز: 63، 90، 110


مشاهده جزئیات کامل

کلاهک سه کاره

نام تجاری:

سایز: 90، 110، 125


مشاهده جزئیات کامل

سیفون پایه دار

نام تجاری:

سایز: 63، 90، 110، 125/110


مشاهده جزئیات کامل

درپوش

نام تجاری:

سایز: 63، 90، 110، 125


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی خم دریچه بازدید 87/5 درجه

نام تجاری:

سایز: 110


مشاهده جزئیات کامل

کوپلینگ

نام تجاری:

کوپلینگ ترمز دار سایز: 63، 90، 110، 125
کوپلینگ بدون ترمز سایز: 125


مشاهده جزئیات کامل

رابط دریچه بازدید

نام تجاری:

سایز: 110


مشاهده جزئیات کامل

تبدیل غیر هم مرکز

نام تجاری:

سایز: 90/63، 110/63، 110/90، 125/110


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی دریچه بازدید 90 درجه

نام تجاری:

سایز: 110، 110/90


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی سه سر کوپله 45 درجه

نام تجاری:

سایز: 63، 110


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی تبدیل 90 درجه

نام تجاری:

سایز: 90/63، 110/63


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی خم 87/5 درجه

نام تجاری:

سایز: 63، 110


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی 90 درجه

نام تجاری:

سایز: 63، 90، 110


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی 45 درجه

نام تجاری:

سایز: 63، 90، 110، 125


مشاهده جزئیات کامل

سه راهی تبدیل 45 درجه

نام تجاری:

سایز: 90/63، 110/63، 110/90، 125/110، 160/110


مشاهده جزئیات کامل

زانو دو سر کوپله 45 درجه

نام تجاری:

سایز: 63، 110


مشاهده جزئیات کامل

زانو خم 87/5 درجه

نام تجاری:

سایز: 110


مشاهده جزئیات کامل

زانو 45 درجه

نام تجاری:

سایز: 63، 90، 110، 125، 160


مشاهده جزئیات کامل

زانو 90 درجه

نام تجاری:

سایز: 63، 90، 110، 125، 160


مشاهده جزئیات کامل