خدمات و محصولات

لوله سایز 63 فاضلابی : نام محصول
لوله سایز 63 فاضلابی : نام تجاری
فشار 10 بار-ضخامت: 3 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001001 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 75 فاضلابی : نام محصول
لوله سایز 75 فاضلابی : نام تجاری
فشار 6 بار-ضخامت: 3 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001009 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 90 فاضلابی : نام محصول
لوله سایز 90 فاضلابی : نام تجاری
فشار 6 بار-ضخامت: 3 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001002 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 110 فاضلابی : نام محصول
لوله سایز 110 فاضلابی : نام تجاری
فشار 6 بار-ضخامت: 3/2 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001003 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 125 فاضلابی : نام محصول
لوله سایز 125 فاضلابی : نام تجاری
فشار 6 بار-ضخامت: 3/2 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001004 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 160 فاضلابی - 4 بار : نام محصول
لوله سایز 160 فاضلابی - 4 بار : نام تجاری
فشار 4 بار-ضخامت: 3/2 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001006 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 160 فاضلابی - 6 بار : نام محصول
لوله سایز 160 فاضلابی - 6 بار : نام تجاری
فشار 6 بار-ضخامت: 4 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001007 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 110 مخابراتی : نام محصول
لوله سایز 110 مخابراتی : نام تجاری
فشار 10 بار-ضخامت: 4/2 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001011 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 200 فاضلابی : نام محصول
لوله سایز 200 فاضلابی : نام تجاری
فشار 4 بار-ضخامت: 4 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101001010 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 20 برقی : نام محصول
لوله سایز 20 برقی : نام تجاری
ضخامت: 1/5 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101005001 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 25 برقی : نام محصول
لوله سایز 25 برقی : نام تجاری
ضخامت: 1/5 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101005002 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 32 برقی : نام محصول
لوله سایز 32 برقی : نام تجاری
ضخامت: 1/5 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101005003 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 40 ناودانی یا هواکشی : نام محصول
لوله سایز 40 ناودانی یا هواکشی : نام تجاری
ضخامت: 1/5 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101005007 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 50 ناودانی یا هواکشی : نام محصول
لوله سایز 50 ناودانی یا هواکشی : نام تجاری
ضخامت: 1/8 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101002006 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 63 ناودانی یا هواکشی : نام محصول
لوله سایز 63 ناودانی یا هواکشی : نام تجاری
ضخامت: 1/8 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101002001 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 75 ناودانی یا هواکشی : نام محصول
لوله سایز 75 ناودانی یا هواکشی : نام تجاری
ضخامت: 1/8 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101002007 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 90 ناودانی یا هواکشی : نام محصول
لوله سایز 90 ناودانی یا هواکشی : نام تجاری
ضخامت: 1/8 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101002002 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 110 ناودانی یا هواکشی : نام محصول
لوله سایز 110 ناودانی یا هواکشی : نام تجاری
ضخامت: 2/2 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101002003 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

لوله سایز 125 ناودانی یا هواکشی : نام محصول
لوله سایز 125 ناودانی یا هواکشی : نام تجاری
ضخامت: 2/5 میلیمتر مشخصات :
شماره مدل : PYG101002004 سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولحامیان ایزومر