سازه صنعت پاهنگ


نام مدیر:
حامد موحدی
email@example.com
88173320-88173327-88173341
88173309 (Fax)
info@ssp-ir.com
www.ssp-ir.com
4156
← صفحه پروفایل

خدمات و محصولات

فلومتر گوگرد مذاب

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سیستم حفاظت آندیک

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

فیلتر گوگرد

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

مشعل های گوگرد سوز

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

اسید سولفونیک

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

اسید کلریدریک

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سولفات آمونیوم

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سولفات آلومنیوم

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سولفات سدیم

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سولفات پتاسیم

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سوپر فسفات ساده

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سوپرفسفات تریپل

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

اوره با پوشش گوگردی

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سولفور سدیم

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

کلسیم کلراید

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

دی آمونیوم فسفات

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

کلر آلکالی

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

سدیم متوکساید

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

مطالعات امکان سنجی

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

اسید سولفوریک

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل

اسید فسفریک

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل