افراد و مسئولیت ها

سیدمرتضی اسلامی : نام مسئول
مدیرعامل : سمت فعلی
mahdlastic_toos@yahoo.com : آدرس ایمیل
mahdlastictoos.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

معصومه صحرائی : نام مسئول
مدیریت بازرگانی : سمت فعلی
mahdlastic_toos@yahoo.com : آدرس ایمیل
mahdlastictoos.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

خسرو کیانی : نام مسئول
سرپرست خط تولید : سمت فعلی
mahdlastic_toos@yahoo.com : آدرس ایمیل
mahdlastictoos.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر عبداللهی : نام مسئول
مدیریت R&D : سمت فعلی
mahdlastic_toos@yahoo.com : آدرس ایمیل
mahdlastictoos.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتحامیان ایزومر