مهد لاستیک توس


نام مدیر:
سید مرتضی اسلامی
email@example.com
051-36072928_05132493950-32493370-32493360-
051-36048398_051-32493380 (Fax)
mahdlastic_too@yahoo.com
mahdlastictoos.ir
1826
← صفحه پروفایل

اعضا ومسئولیت ها

سیدمرتضی اسلامی

مدیرعامل
mahdlastic_toos@yahoo.com
mahdlastictoos.com

معصومه صحرائی

مدیریت بازرگانی
mahdlastic_toos@yahoo.com
mahdlastictoos.com

خسرو کیانی

سرپرست خط تولید
mahdlastic_toos@yahoo.com
mahdlastictoos.com

آرش ایزدی

کارشناس بازرگانی خارجی
mahdlastictoos@gmail.com
mahdlastictoos.ir

امیر عبداللهی

مدیریت R&D
mahdlastic_toos@yahoo.com
mahdlastictoos.com