سازه صنعت پاهنگ


نام مدیر:
حامد موحدی
email@example.com
88173320-88173327-88173341
88173309 (Fax)
info@ssp-ir.com
www.ssp-ir.com
4156
← صفحه پروفایل

اعضا ومسئولیت ها

حامد موحدی

مدیرعامل
h.movahedi@ssp-ir.com
www.ssp-ir.com

محمد کیانی فرد

رئیس هیئت مدیره و مدیر پروژه
m.kianifard@ssp-ir.com
www.ssp-ir.com

یونس صادقی نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر مهندسی
www.ssp-ir.com