افراد و مسئولیت ها

زهره رئیسی : نام مسئول
مسئول روابط سازمانی مطالعات امکان سنجی : سمت فعلی
raeesi@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

فاطمه فراش خیابانی : نام مسئول
مسئول پژوهشهای اقتصادی و نظری : سمت فعلی
khiabani@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

ناهید پارسایی فر : نام مسئول
عضو هیئت مدیره- مدیر مالی و اداری : سمت فعلی
info@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
www.raahbargroup.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

فاطمه خانی لنگلی : نام مسئول
کارشناس مطالعات بازار و بررسی های اقتصادی : سمت فعلی
info@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

عباس پارسایی فر : نام مسئول
مشاوره حقوقی : سمت فعلی
info@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

حامد رفیعی : نام مسئول
مسئول مطالعات بازار و بررسی های اقتصادی : سمت فعلی
info@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سمیه جعفری : نام مسئول
مسئول شبکه : سمت فعلی
info@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
www.raahbargroup.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سودابه اسدی : نام مسئول
مسئول آموزش : سمت فعلی
info@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محبوبه عظیمی : نام مسئول
مسئول دفتر : سمت فعلی
info@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

کاملیا کمالی نژاد : نام مسئول
کارشناس مطالعات فنی و تکنولوژی : سمت فعلی
kamalinejad@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

فاطمه رسولی امیرکلائی : نام مسئول
کارشناس مطالعات بازار و بررسی های اقتصادی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سولماز تجدد : نام مسئول
کارشناس مطالعات بازار و بررسی های اقتصادی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محسن مومنی پور : نام مسئول
کارشناس مطالعات فنی و تکنولوژی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

فرشید همایون فرد : نام مسئول
کارشناس مطالعات فنی و تکنولوژی : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر هوشنگ آیرملو : نام مسئول
کارشناس مطالعات فنی و تکنولوژی : سمت فعلی
a.ayromlu@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهدی مشتاقی نیکو : نام مسئول
کارشناس مطالعات فنی و تکنولوژی : سمت فعلی
moshtaghi@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
www.raahbargroup.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

رکسانا اصلانی : نام مسئول
رئیس و عضو هیئت مدیره - مدیر بازرگانی : سمت فعلی
r.aslani@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
www.raahbargroup.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محسن محمدی : نام مسئول
مدیرعامل : سمت فعلی
mohammadi@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سحر اصلانی : نام مسئول
نماینده مدیریت و مدیر سیستم های کیفیت : سمت فعلی
S.aslani@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مطهره صبوری : نام مسئول
مسئول مالی و حسابداری : سمت فعلی
sabouri@raahbargroup.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتحامیان ایزومر