افراد و مسئولیت ها

رامین منصوری : نام مسئول
قائم مقام بخش انرژی و صنعت : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علی اکبر حافظی منشادی : نام مسئول
ریئس هیئات مدیره : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سهیل خرازی : نام مسئول
مدیر مهندسی بخش انرژی و صنعت : سمت فعلی
: آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سحر خالدی : نام مسئول
مدیر توسعه بازار و کارآفرینی بخش انرژی و صنعت : سمت فعلی
s.khaledi@sazehpardazi.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتعضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر