افراد و مسئولیت ها

مصطفی شادپیروز : نام مسئول
مدیرعامل : سمت فعلی
m.shadpirooz@sabahi.com : آدرس ایمیل
www.sabahi.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهدی توحیدیان : نام مسئول
مدیر واحد مستربچ مشکی و سفید : سمت فعلی
M.tohidian@sabahi.com : آدرس ایمیل
www.sabahi.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

پریسا فتحعلی : نام مسئول
مدیر واحد پیگمنت مشکی : سمت فعلی
p.fathali@sabahi.com : آدرس ایمیل
www.sabahi.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سپیده رحیم دوست : نام مسئول
مهندس فروش : سمت فعلی
s.rahimdoust@sabahi.com : آدرس ایمیل
www.sabahi.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

سمانه شهباز : نام مسئول
مهندس فروش : سمت فعلی
s.shahbaz@sabahi.com : آدرس ایمیل
www.sabahi.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتحامیان ایزومر