افراد و مسئولیت ها

سید مهدی هاشمی زاده : نام مسئول
رئیس اداره بازاریابی : سمت فعلی
marketing@butanerun.com : آدرس ایمیل
www.butanerun.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

طاهره فیضی : نام مسئول
سرپرست روابط عمومی : سمت فعلی
Pr@butanerun.com : آدرس ایمیل
www.butanerun.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتعضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر