افراد و مسئولیت ها

علی طباطبائی : نام مسئول
مدیر عامل : سمت فعلی
ali.tabatabaei@abad-tadbir.com : آدرس ایمیل
www.abad-tadbir.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علیرضا حشمتی : نام مسئول
رثیس هیئت مدیره : سمت فعلی
a.heshmati@abad-tadbir.com : آدرس ایمیل
www.abad-tadbir.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر حسین زاهد زاهدانی : نام مسئول
مدیر بازرگانی : سمت فعلی
az@abad-tadbir.com : آدرس ایمیل
www.abad-tadbir.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمدرضا علیمردانی : نام مسئول
مدیر برنامه ریزی و قراردادها : سمت فعلی
Contract@abad-tadbir.com : آدرس ایمیل
www.abad-tadbir.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهران عباسی : نام مسئول
مدیر فنی : سمت فعلی
m.abbasi@abad-tadbir.com : آدرس ایمیل
www.abad-tadbir.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتحامیان ایزومر