افراد و مسئولیت ها

علی طباطبایی : نام مسئول
مدیرعامل : سمت فعلی
a.tabatabaei@rap-co.com : آدرس ایمیل
www.rap-co.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محمدرضا علیمردانی : نام مسئول
مدیر برنامه ریزی و قراردادها : سمت فعلی
contract@rap-co.com : آدرس ایمیل
www.rap-co.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

علیرضا حشمتی : نام مسئول
معاون اجرایی : سمت فعلی
a.heshmati@rap-co.com : آدرس ایمیل
www.rap-co.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیرحسین زاهد : نام مسئول
مدیر بازرگانی : سمت فعلی
az@rap-co.com : آدرس ایمیل
www.rap-co.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مهران عباسی : نام مسئول
مدیر فنی : سمت فعلی
m.abbasi@rap-co.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتحامیان ایزومر