افراد و مسئولیت ها

مرتضی بدری پور : نام مسئول
کارشناس فروش بخش پلیمر : سمت فعلی
morteza.badripour@omya.com : آدرس ایمیل
www.omya.com : آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتحامیان ایزومر