نانو پارس اسپادانا


نام مدیر:
سعید شجاعی زاده
email@example.com
0311- 6290158
0311- 6283987 (Fax)
nanopars@gmail.com
www.nanops.ir
1515

شرح مختصری از فعالیت ها

کاتالیست های اکسی کلراسیون واحد EDC ، کاتالیست های گوگردزدا (HDS)، CoMo/ γAl2O3 و NiMo/ γAl2O3 ، کاتالیست شیفت دمای پایین (LTSC) CuO,ZnO/ γAl2O3، کاتالیست واحد گارد بنزن γAl2O3 ، کاتالیست های Pt/ γAl2O3 با پروموترهای مختلف ، پایه کاتالیست نانو آلفا آلومینا جهت ساخت کاتالیست Ag/ α Al2O3 ، پایه کاتالیست های نانو گاما آلومینا با مورفولوژی قابل کنترل برای ساخت کاتالیست های هتروژن در اشکال واندازه های مختلف ، کاتالیستα Al2O3 Ag/ واحد اتیلن اکسید ، بوهمایت (ALOOH) فوق خالص با مورفولوژی گوناگون ، آلومینیوم هیدروکسید (Al(OH)3) فوق خالص ، انواع نمک­های آلکوکسید (Aluminium isopropoxide,Aluminium sec-butoxide) ، کاتالیست ZnO/ Al2O3 ، نانو ذرات اکسید روی ، نانو ذرات اکسید مس ، نانو ذرات اکسید آهن ، طرح توسعه تولیدات شرکت نانو پارس اسپادانا: کاتالیست تولید فتالیک انیدرید، کاتالیست خودرو


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید