پتروشیمی سلمان فارسی


نام مدیر:
علی محمد رجالی
email@example.com
021- 88326613- 15
021- 88824833 (Fax)
adminstrationdept@salmanpetro.com
12787