پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران


نام مدیر:
مهدی نکومنش
email@example.com
021- 44580000- 19
021- 44580021- 3 (Fax)
info@ippi.ac.ir
www.ippi.ac.ir
2243

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه کلیه خدمات علمی و پژوهشی در زمینه علوم پلیمری و پتروشیمیایی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید